Fp Kp 132 = Kanonier (mech Art) - Vermesser (mech Art)

Kanonier (mech Art) - Vermesser (mech Art) - 1995 - stempel ok