Etzel - Kulm - Blick vom Etzel-Kulm auf Sihlsee - 9160

gel. 1937 - marke io